Atlas of Dust Particles

Collaboration:

The atlas is opened for collaboration and provides free space to present data on dust constituents. After registration you are welcome to publish images and data on individual particles or their populations in materials related to atmospheric dust, its formation, transport and deposition.

 

Spolupráce:

Tento Atlas nabízí prostor pro spolupráci a prezentaci dat vztahujících se ke složení deponovaného prachu a jeho složek. Po registraci budou vítány vaše příspěvky v podobě obrázků a dalších informací ohledně jednotlivých částic zastoupených ve vzorcích prachu či jejich populacích.

 

Contact details:

For registration contact:
Email: DustParticleAtlas@gli.cas.cz

 

Copyrights are reserved. The use of all textual, visual, audio and audiovisual material is possible only with the written consent of the web site operator and the publication of the link to the author.

Autorská práva jsou vyhrazena. Použití všech textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních materiálů je možné jen s písemným souhlasem provozovatele webu a zveřejněním odkazu na autora.

How to cite | Terms of use | Institute of Geology of the CAS